A Concentrol treballem dia rere dia per a idear i elaborar les millors solucions per als nostres clients. Els processos de recerca que es desenvolupen en els nostres laboratoris són essencials per a comprovar l’eficàcia i seguretat de les nostres referències. En aquest article analitzarem com són i actuen els antiespumants basi oli mineral de Concentrol; i quin rendiment ofereix EMULTROL DFM OLM-17, un dels productes estrella de la gamma d’antiespumants.

L’escuma és una dispersió de gas en un líquid, que es forma per la presència d’agents tensioactius en el mitjà. En el nostre dia a dia estem habituats a utilitzar productes que formen escuma com a xampús o detergents, entre altres. Industrialment, però, la generació d’escuma no sempre és desitjable, ja que pot causar una disminució del rendiment de la producció i la disminució de la qualitat dels productes acabats.

En la indústria de les pintures decoratives, un excés d’escuma pot originar un augment del temps de producció, generar problemes durant l’envasament i causar defectes superficials en l’aspecte final del recobriment. 

Així doncs, és imprescindible la utilització d’un agent antiespumant que permeti un control òptim de la formació d’escuma durant les etapes productives i que mantingui les seves propietats durant l’emmagatzematge. D’aquesta manera, es podran obtenir pintures amb un acabat suau i lliure de cràters o ulls de peix.

La selecció de l’antiespumant adequat per a cada formulació és imprescindible per a garantir la qualitat de la pintura fabricada. Per aquest motiu, cal estudiar detalladament el comportament d’aquesta mena d’additius per mitjà d’assajos que permetin predir l’efectivitat antiespumant, la persistència i les possibles incompatibilitats.

Concentrol compta amb un equip d’experts amb àmplia experiència en el disseny i la selecció d’antiespumants adequats per a cada aplicació. Per a oferir als seus clients la millor solució a cada moment, Concentrol ha desenvolupat la gamma d’antiespumants EMULTROL DFM OLM. Aquests productes han estat formulats específicament per a aconseguir un efecte antiespumant persistent amb la millor relació cost-eficàcia.

Un dels productes més destacats de la gamma d’antiespumants dissenyats per Concentrol és l’EMULTROL DFM OLM-17, el qual està especialment dissenyat per al control de l’escuma en pintures decoratives.

METOLOGIA DE L’ESTUDI

Per a l’avaluació de les propietats d’aquest antiespumant en els laboratoris de Concentrol s’han realitzat assajos d’eficàcia, d’estabilitat i de compatibilitat, utilitzant com a mitjà quatre dispersions polimèriques de tipus acrílica, estirè-acrílica, vinil-acrílica i vinil-veova.

Per a determinar l’eficàcia antiespumant, es pren una mostra de 200 ml de dispersió polimèrica, s’afegeix un 0.2% d’EMULTROL DFM OLM-17 i se sotmet a un procés d’agitació a 1300 rpm durant 5 minuts. Es calcula el percentatge d’aire oclòs en la mescla, a partir de les diferències de densitat inicial i final.

Un altre paràmetre a tenir en consideració és l’estabilitat que presenta l’antiespumant en la formulació al llarg del temps. Per al seu estudi, es pren una mostra de dispersió polimèrica amb un 0.2% d’antiespumant i s’emmagatzema a 45 °C durant una setmana. Posteriorment, es repeteix l’assaig d’efectivitat antiespumant.

1/PROCÉS D’AGITACIÓ            2/CÀLCUL DE DENSITAT

Finalment cal assegurar-se que l’antiespumant en estudi no presenti problemes de compatibilitat amb les formulacions, la qual cosa provocaria efectes adversos en el recobriment de la pintura com ara ulls de peix, cràters o pell de taronja. Amb aquest objectiu, s’avalua visualment una capa de 120 µm de gruix aplicat sobre una placa de vidre.

RESULTATS EN EL TEST D’ENVELLIMENT DE L’ANTIESPUMANT EMULTROL OLM-17 PER A PINTURES DECORATIVES

L’equip tècnic dels laboratoris de Concentrol ha realitzat assajos de compatibilitat i eficàcia al llarg del temps de l’antiespumant EMULTROL DFM OLM-17 en dispersions polimèriques habituals del sector de les pintures decoratives, com ara dispersions acríliques, estirin-acríliques, vinil-acríliques i vinil-veova. Presentant una bona efectivitat al llarg del temps en els quatre polímers estudiats, com també una bona compatibilitat, ja que no mostra cap tipus d’irregularitat ni defecte en el recobriment final.

En l’últim estudi en laboratori es van realitzar nous tests per completar la recerca i obtenir informació detallada de l’estabilitat de l’antiespumant en pintures decoratives.

Primerament, es va analitzar l’estabilitat en el temps de l’eficàcia antiespumant de l’EMULTROL OLM-17. Per al seu estudi es va prendre una mostra de pintura amb un 0.2% d’antiespumant i es va emmagatzemar a 45 °C durant una setmana. Posteriorment, es va repetir l’assaig d’efectivitat antiespumant agitant la mescla a 1.300 rpm durant 5 minuts i es va calcular el percentatge d’aire oclòs.

El test s’ha realitzat sobre pintures decoratives de base acrílica i vinil-veova, que són les més utilitzades.

Gràfic 1- Resultats de l’assaig antiespumant d’EMULTROL DFM OLM-17 en diferents pintures decoratives.

Els resultats obtinguts van mostrar que EMULTROL DFM OLM-17 presenta una w en les pintures en estudi, la qual es manté estable al llarg del temps.

A més, com ja s’ha descrit extensament en estudis anteriors, aquest producte no presenta problemes de compatibilitat amb les pintures.

Per tant, EMULTROL DFM OLM-17 és un antiespumant amb una bona relació cost-eficàcia que és apte per a la producció d’una àmplia varietat de pintures decoratives, especialment aquelles de base acrílica i vinil-veova.