PART 1

La divisió d’Adhesius i Additius de Concentrol és la que disposa d’una gamma de productes més àmplia; entre ells, destaquen les solucions d’adhesius. En els últims anys, l’ús d’adhesius en processos industrials ha augmentat de manera exponencial. Això es deu al desenvolupament d’adhesius estructurals. Avui dia aquests materials s’utilitzen en aplicacions industrials tan diverses com la indústria aeroespacial, la indústria de l’automòbil, la indústria ferroviària, la indústria naval, la construcció civil, la indústria elèctrica o la indústria del calçat.

Els adhesius proporcionen grans avantatges sobre altres formes d’unió ja que permeten la creació d’una unió contínua, la prevenció de la corrosió, la distribució de tensions sobre una àrea d’unió, la reducció de vibracions o la invisibilitat de les unions, entre altres avantatges.

XIX Congrés d’adhesió i adhesius

Un dels esdeveniments més importants per a la indústria dels adhesius en el nostre territori és el Congrés d’Adhesió i adhesius, que se celebra anualment i del qual Concentrol és patrocinador a causa del gran interès i rellevància que té el Congrés per al sector.

El XIX Congrés d’Adhesió i Adhesius es va celebrar els dies 19 i 20 de setembre a la Universitat Carlos III de Madrid. El Congrés es realitza per encàrrec del Grup espanyol d’Adhesió i Adhesius i el Grup de Comportament en servei de Materials de la mateixa universitat es va encarregar d’organitzar l’esdeveniment de caràcter internacional. Els participants del Congrés van exposar els últims treballs realitzats en tractaments superficials, noves tècniques de caracterització d’adhesius, nanotecnologia aplicada a adhesius i aplicacions, durabilitat i degradació de les unions adhesives, entre altres àrees temàtiques de gran interès per al sector.

Les exposicions i conclusions treballades durant el Congrés es van resumir en un document altament interessant, ‘Tendències en adhesió i adhesius vol XI’, que ha estat possible gràcies al Grup espanyol d’Adhesió i Adhesius i el Grup de Comportament en servei de Materials de la Universitat Carlos III de Madrid. Les temàtiques compilades en el document són diverses i representen una àmplia radiografia del sector dels adhesius des de diferents perspectives.

El resum de les temàtiques tractades en el XIX Congrés d’Adhesió i Adhesius és el següent:

>Aplicacions dels adhesius a l’arquitectura singular i de disseny

>Tractaments superficials de materials

>Nanotecnologia aplicada a adhesius

>Durabilitat, envelliment i degradació de les unions adhesives

>Fenomen de l’adhesió

>Aplicacions industrials d’adhesius

Tendències en adhesió i adhesius vol. XI

La publicació resum del Congrés recull 23 interessants articles, juntament amb els seus corresponents procediments experimentals i les seves conclusions. Seguidament els resumim i detallem tots, ja que els considerem de gran valor per al sector al qual es refereixen, i una mirada interessant als avenços, l’actualitat i el futur de les solucions adhesives.

1- Millora de l’adhesió en la fabricació additiva emprant plasma atmosfèric

El document editat pel Congrés d’Adhesió i Adhesius publica un interessant estudi juntament amb els resultats d’un procediment experimental sobre la millora de l’adhesió a la fabricació additiva emprant plasma atmosfèric. Es detallen els avenços de la tècnica de fabricació additiva gràcies a les impressores 3d i es mostren treballs relatius a la millora de l’adhesió de la primera capa d’una peça acetal sobre un llit de suport de policarbonat emprant plasma atmosfèric fred.

2- Anàlisi de la velocitat de curat de diferents adhesius en diferents substrats mitjançant càmera termogràfica

A partir de l’anàlisi de diferents substrats mitjançant càmera termogràfica es va analitzar la influència de la temperatura en el procés de curat, així com l’evolució de la temperatura de l’adhesiu a mesura que es produeix la reacció in situ en un procés d’unió. Per les seves conclusions es van realitzar diferents assajos amb diferents adhesius i es mostra l’evolució de la temperatura durant el temps de curat, així com la influència del substrat en cada adhesiu i l’evolució de la reacció en els diferents adhesius en massa.

3- Desenvolupament de sistemes de protecció balística amb reducció significativa de la utilització de fibres d’aramida, utilitzant poliuretà integral com adherent de fibres

Arran de la necessitat de la policia colombiana per a la seva protecció balística efectiva i de baix cost, es desenvolupa un sistema multicapa compost de matriu de polièster reforçada amb pols ceràmics d’escòria d’alumini i fibres de vidre tant a la zona dura com a la zona tova, per obtenir una major i millor dissipació de l’energia de l’impacte.

4- Ús de nano-reforços per monitorització d’unions dissimilars metall-composite

Les característiques excepcionls dels materials compostos han ampliat les seves utilitzacions, des en el sector aeronàutic fins l’automoció o l’energia naval. La unió directa entre el metall i el material compost en una sola capa presenta un dels majors reptes en les estructures multimaterial i unions adhesives en general i aquest és el punt de partida i objectiu d’aquest estudi presentat al Congrés, que planteja la possibilitat de monitorització d’aquest tipus d’unions directes mitjançant l’ús de nanoestructures de carboni.

5- Adhesius epoxídics cicloalifátics farcits de nanopartícules BN: Curat UV, curat tèrmic i propietats

Un extens estudi, amb les seves corresponents proves i els seus resultats, que analitza el curat i les propietats dels adhesius epoxídics. El curat s’analitza amb exposicions a diferents temperatures i curat UV.

6- Resines epoxi a base de grafit: influència del tipus de grafits a la conductivitat tèrmica i elèctrica

En aquest extens estudi se seleccionen diferents tipus de grafits en base als seus diferents propietats químiques, morfològiques i geomètriques i s’introdueixen en una resina epoxi per avaluar la dependència d’aquestes propietats en les conductivitats tèrmiques i elèctriques dels compostos d’epoxi.

7- Síntesi i caracterització de materials compostos de matriu polimèrica per a sistemes de protecció tèrmica amb propietats ablatives

La importància de la protecció tèrmica d’alta temperatura, ja sigui externa o interna, s’ha convertit en prioritària en molts sectors. En aquest article es mostren els resultats d’activitats teòriques i experimentals que es van realitzar per al desenvolupament de materials compostos de matriu polimèrica amb propietats ablatives. A partir de proves amb exposició directa a flama, es mesuren temperatures, pèrdua de pes i altres característiques de la resposta del material.

8- Efecte d’un tractament superficial d’oxidació de partícules en les propietats mecàniques de l’adhesiu epoxi reforçat de suro

Arran del creixent ús de recobriments orgànics en pols i sense dissolvents, s’estudien les característiques del procés de curat d’un recobriment epoxi en pols que conté diferents percentatges de nanopartícules de SiO2 per verificar que les addicions no l’afecten. En aquest estudi s’apliquen diferents tècniques com mesurament tèrmica o de resistència per aconseguir uns valuosos resultats.

9- Unions Estructurals amb adhesius. Estat de l’art en la Indústria. Noves tecnologies d’adhesius amb propietats estructurals. Noves tecnologies d’adhesius epoxi tenaços i nous sistemes d’adaptació de les unions als sistemes de producció

Un descriptiu article sobre les propietats generals de les noves tecnologies epoxi tenaços i Poliuretans estructurals i els nous sistemes de curat que combinen unes bones propietats resistents amb una adaptació total al sistema de fabricació requerit.

10- Estudi de la durabilitat de recobriments superhidròfobs després de la seva exposició sota condicions d’envelliment

L’objectiu d’aquest treball és avaluar la capacitat que les superfícies superhidròfobes exhibeixen per retenir el seu comportament superhidròfob després de la seva exposició sota condicions d’envelliment (temperatura i/o humitat). Així com avaluar si la seva resistència a l’abrasió es veu o no afectada.

11- Tractament plasma de baixa pressió per millorar l’adhesió a materials per a calçat

En aquest estudi es proposa el tractament plasma de baixa pressió aplicat a materials polimèrics de difícil adhesió com a tecnologia sostenible per millorar l’adhesió de materials per a calçat. Els resultats obtinguts es mostren després de l’optimització dels paràmetres que intervenen en aquesta tecnologia no contaminant, a fi d’augmentar les propietats superficials dels materials, validant finalment la seva efectivitat, la resistència al pegat i la seva durabilitat a través de diverses tècniques experimentals de caracterització, com ara mesura d’angle de contacte i tensió superficial, espectroscòpia infraroja, microscòpia electrònica de rastreig i assajos de pelat en T.

12- Efectes en el calçat per migració de plastificants

La migració de substàncies plastificants és un problema destacat en la indústria del calçat, juntament amb els seus problemes de toxicitat. Per quin motiu es produeix i com podria millorar el seu resultat?

Properament publicarem un resum dels articles 13-23 en un nou article de Research Blog de Concentrol

En el cas d’estar interessats en rebre la publicació completa i per cortesia del Grup espanyol d’Adhesió i Adhesius i el Grup de Comportament en servei de Materials de la Universitat Carlos III de Madrid pot sol·licitar-nos el document per correu electrònic a marketing@concentrol.com.