Concentrol és una empresa química que en el seu ADN té arrelat un gran compromís amb el medi ambient i la salut. Per aquest motiu tota la seva activitat funciona acord amb les regulacions més exigents alhora que investiga contínuament per millorar les seves referències per tal que acompanyin un desenvolupament estable de l’entorn i el medi-ambient. En aquesta línia i acompanyant sempre les necessitats de cada client, Concentrol ha desenvolupat la família d’additius de silicona ORDISOL SWT per a vernissos i recobriments base aigua per a fustes de diferents tipus. En aquestes formulacions, els additius de la gamma ORDISOL SWT presenten excel·lents resultats d’aplicació. Els vernissos i recobriments base aigua són una alternativa excel·lent als equivalents en base solvent, ja que s’evita l’ús de dissolvents i per tant, se n’eliminen els seus efectes adversos.

La majoria de fustes requereixen un recobriment o vernís que proveeixi la superfície d’un acabat suau, no porós i resistent. Aquests vernissos han de ser fàcils d’estendre sobre la superfície alhora que no han d’alterar la coloració natural de la fusta. També és imprescindible que el vernís no tingui defectes superficials, com els cràters, que generen irregularitats a la superfície alterant el rendiment del propi vernís i la seva aparença final. Tradicionalment s’han utilitzat vernissos de base solvent malgrat les conseqüències negatives per a la salut i el medi ambient que això suposa. Concentrol, gràcies a la seva forta aposta per la recerca i desenvolupament, ha creat una família d’additius de superfície de silicona amb una excel·lent relació cost-rendiment i amb els quals es pot aconseguir una migració de les formulacions tradicionals base solvent a les noves formulacions base aigua. Aquesta migració s’aconsegueix mantenint unes bones propietats i un excel·lent acabat final en la fusta pintada, evitant l’ús de dissolvents i els seus efectes adversos per a la salut i el medi ambient.

La gamma d’additius de silicona ORDISOL SWT està formada per additius de silicones organo-funcionals la majoria d’ells compostos per copolímers no hidrolitzables polièter-polisiloxà. Els seus components actius són substàncies tensioactives que en dissoldre’s en la mescla han de permetre controlar l’angle de contacte entre el recobriment i el substrat. La seva eficàcia és molt alta amb concentracions molt baixes, amb dosis d’ús habitual per sota un 1% del total de la formulació. També presenten una alta compatibilitat amb la majoria de formulacions.

La família d’additius de silicona ORDISOL SWT és excel·lent per a vernissos base aigua per a fusta, ja que aplicats al recobriment disminueixen la tensió superficial millorant la humectació del vernís per tal de facilitar-ne la seva aplicació. A més el producte és 100% transparent i no esgrogueeix ni afecta el color propi del vernís o la fusta. També disposem d’algunes referències que a més proporcionen brillantor. Els additius de silicona de la família ORDISOL SWT són altament compatibles evitant així irregularitats en la superfície i defectes de compatibilitat tals com cràters aconseguint així un film homogeni i resistent. A més, en estar preparats per a vernissos base aigua fomenten la contribució positiva al medi-ambient i la salut.

En funció de la formulació del vernís cal utilitzar humectants amb propietats diferents. Per dissenyar o recomanar el millor additiu és important conèixer les característiques del vernís i com s’aplicarà aquest per tal que l’equip tècnic de Concentrol pugui fer una recomanació personalitzada que s’adapti de manera òptima als objectius i necessitats del client.

Concentrol aposta per la innovació amb la finalitat de poder proveir als seus clients de les millors solucions químiques per a les seves necessitats. En el cas dels additius de silicona, l’experiència de Concentrol es veu reflectida en el control acurat de la síntesi de l’additiu. El coneixement que té Concentrol de la química dels additius de silicona i el control exhaustiu de la seva síntesi, permet dissenyar productes ajustats a cadascun dels requeriments dels seus clients.