Nota Legal

Benvingut a la pàgina web de PRODUCTOS CONCENTROL S.A., ubicada sota la URL http://concentrol.com (en endavant la pàgina web). A continuació, li exposem els termes i les condicions d’ús de la pàgina web que han de seguir els usuaris d’aquesta. La navegació a través d’aquesta pàgina web li confereix la condició d’usuari de la mateixa. És per això que li aconsellem una atenta lectura per tal de realitzar-ne un ús correcte, doncs tota utilització contraria a la prevista aquí queda totalment prohibida i és susceptible de generar responsabilitats en front al seu titular.

1. Dades identificatives

En compliment del deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es disposa que PRODUCTOS CONCENTROL, SA és la propietària de la pàgina web. La informació i els continguts que es recullen en aquesta són propietat de PRODUCTOS CONCENTROL S.A. La seva obtenció, reproducció, distribució, cessió, transmissió, transformació, modificació, explotació o comunicació pública per un ús diferent del previst aquí, queda totalment prohibit.

PRODUCTOS CONCENTROL S.A. amb CIF A-17073859 és una empresa inscrita al Registre Mercantil de GIRONA, Tom 370 Fulla 44 Foli 5416 i domiciliada a RIUDELLOTS DE LA SELVA, POLÍGON INDUSTRIAL GIRONA, NAU 9, telèfon número 972.478.091 i,Fax número 972.477.115 i direcció electrònica rgpd@concentrol.com.

2. Condicions d’accés, utilització i funcionament de la Pàgina web

L’accés a la pàgina web és lliure, exceptuant aquells apartats en què s’exigeixi un “password” o contrasenya d’accés, que serà atorgada per PRODUCTOS CONCENTROL S.A. a aquelles persones que lliurement decideixin enregistrar-se com a usuari autoritzat, i estiguin interessades en la contractació dels serveis i productes oferts en aquesta pàgina web, de conformitat amb el que es disposa en el punt següent del present Avís Legal. Queda absolutament prohibit l’ús de contrasenyes i dades identificatives a tercers, amb independència de l’origen mitjançant el qual s’hagin obtingut aquestes dades i contrasenyes.

El registre com a usuari autoritzat per a la utilització de la pàgina web és gratuït. Com a usuari de la pàgina web ha de realitzar un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat de PRODUCTOS CONCENTROL, SA.

Queda prohibit que els usuaris o tercers realitzin qualsevol acció (inclusive la introducció o la difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la pàgina web, així com que intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se el dret a excloure de l’accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infringeixi aquesta prohibició.

En tot cas, PRODUCTOS CONCENTROL, SA es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l’accessibilitat a la seva pàgina web, en el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com de modificar o actualitzar informacions, continguts i condicions d’accés de la mateixa. En la mesura en què això sigui raonadament possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de trànsit baix, sense perjudici de la facultat discrecional de PRODUCTOS CONCENTROL S.A. per a dur-les a terme en qualsevol moment.

3. Ús de contrasenyes

És possible que l’accés a la totalitat de la informació de la pàgina web exigeixi un registre previ per part de l’usuari, mitjançant el formulari de registre disponible. Una vegada enregistrat, l’usuari disposarà d’un nom d’usuari o “login” i d’una contrasenya, els quals conformen la clau d’accés que li permetrà ser identificat com a usuari registrat i autoritzat per poder accedir a la informació confidencial relativa a l’àrea privada de la pàgina web.

Per a efectuar el registre com a usuari de la nostra pàgina web, és necessari complimentar el formulari ad hoc. Si l’usuari decideix no facilitar les dades sol·licitades per aquest registre, PRODUCTOS CONCENTROL S.A. no podrà concedir a l’usuari web la condició d’usuari registrat. Les contrasenyes que siguin facilitades per PRODUCTOS CONCENTROL S.A. per a l’accés a la present pàgina web hauran de ser guardades per l’usuari de la pàgina web amb la màxima diligencia i responsabilitat, als efectes d’evitar que aquesta contrasenya pugui caure en mans d’un tercer, essent les contrasenyes confidencials a tots els efectes.

Si l’usuari té alguna sospita de que les contrasenyes facilitades per part de PRODUCTOS CONCENTROL S.A. haguessin pogut caure en mans d’un tercer no autoritzat per al seu ús, ho haurà de notificar urgentment a PRODUCTOS CONCENTROL S.A. per tal que aquesta pugi procedir a la seva modificació.

4. Enllaços

En el supòsit que en la present pàgina web es disposin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Intenet, PRODUCTOS CONCENTROL S.A. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts. En cap cas, PRODUCTOS CONCENTROL S.A. assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts de qualsevol enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni assegurarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió, o participació amb les entitats connectades.

5. Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de pàgina, etc) són titularitat de PRODUCTOS CONCENTROL SA i han estat cedides a aquesta pel seu ús. L’ús de la present pàgina web no confereix als usuaris cap dret d’explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual, queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública y/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la pàgina web.

PRODUCTOS CONCENTROL S.A. fa expressa reserva en front als usuaris i tercers de l’exercici de totes les accions que emparin els seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

6. Tractament de dades de caràcter personal i política de privacitat

En compliment de la normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals obtingudes directament de l’usuari a través dels diferents recursos disponibles en aquest espai web seran tractades de manera confidencial i no seran cedides a a tercers, excepte quan sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat, quedant incorporats en una base de dades de la que és responsable PRODUCTOS CONCENTROL SA, amb la finalitat de gestionar i atendre consultes, les sol·licituds formulades pels interessat, i per oferir-li informació actualitzada dels seus productes.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, i oposició davant de PRODUCTOS CONCENTROL SA mitjançant escrit dirigit a rgpd@concentrol.com

El mateix procediment s’haurà de seguir en els casos en que vostè vulgui revocar el consentiment prestat. El termini de conservació de les seves dades serà l’indispensable per a la realització de la finalitat que ens habilita, excepte en cas d’una disposició legal en un altre sentit. A continuació li oferim el quadre-resum de la nostra política de privacitat, però pot ampliar aquesta informació, en el següent link.

Responsable del tractament
 • PRODUCTOS CONCENTROL S.A.
 • CIF : A17073859
 • Pol. Ind. Girona nau 9
 • 17457 Girona
Finalitats principals del tractament
 • Gestionar el seu registre com a usuari de la plataforma.
 • Oferir-li informació actualitzada dels nostres productes i serveis.
 • Atendre consultes.
 • Gestió de currículums.
 • Enviament de Newsletter.
Bases Legitimadores del tractament
 • Execució del contracte de prestació de serveis.
 • Consentiment de l’interessat.
 • Compliment d’obligacions legals.
Destinataris principals
 • PRODUCTOS CONCENTROL S.A.
 • Empreses del mateix grup empresarial i amb les mateixes finalitats.
 • Altres empreses que prestin serveis auxiliars a PRODUCTOS CONCENTROL SA.
Drets
 • Accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.
 • Revocació del consentiment prestat.
Procedència
 • Facilitats pel seu titular.
 • Facilitats per la seva navegació a la nostra plataforma (Internet).
Transferències Internacionals de Dades
 • No estan previstes.
Delegat de Protecció de Dades

L’usuari declara sota la seva responsabilitat que les dades que facilita a PRODUCTOS CONCENTROL S.A. són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i les dades manifestades, així com els perjudicis que aquesta informació pugui ocasionar, seran responsabilitat dels usuaris.

Ens comprometem a complir amb la nostra obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal obtingudes, i a tractar-les amb la confidencialitat exigida. En aquest sentit, adoptem les mesures de seguretat adequades en compliment de la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, a l’efecte d’evitar la seva alteració, pèrdua o tractament o accés no autoritzat.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en relació a la present pàgina web es resoldrà d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetrà, amb renuncia expressa al fur que pugui correspondre, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de GIRONA.