En els últims anys la indústria del calçat està creixent a un ritme constant gràcies a l’alta demanda per a un producte estètic, en concordança amb la moda, i, tot i així, d’alta comoditat i durabilitat. La indústria del calçat es pot classificar pel tipus d’usuari, finalitat del calçat, i entre altres paràmetres, el material amb el qual es fabrica.

En aquest article ens centrarem en el material per a calçat conegut com phylon, una modificació de la goma EVA, que mitjançant un procediment de termoconformat i de refrigeració s’aconsegueix un material menys dens, i, per tant, més lleuger.

Abans d’entrar en més detall amb el phylon, ens centrarem en la goma EVA per saber la procedència d’aquest nou material que està en expansió.

La goma EVA és un copolímer format per la repetició de monòmers d’etilè i acetat de vinil. La proporció usada d’aquests dos components determina les propietats i qualitats del material. Generalment s’utilitza entre un 10% i un 40% d’acetat de vinil, i la resta d’etilè. Com més percentatge d’acetat de vinil, més qualitat tindrà la goma EVA, ja que amb un percentatge petit s’obtindria un polímer dur i trencadís. La goma EVA és un plàstic tou que, gràcies el seu procés d’espumació, és perfecte per a usos com les soles de sabata.

La espumació de l’EVA es fa mitjançant la introducció de gas al polímer. Un agent de espumació, l’azodicarboamida sent el més comú, és introduït en la mescla d’EVA. Aquest, en escalfar la mescla, es descompon produint gas que queda atrapat en el plàstic. El gas s’expandeix i es forma escuma d’EVA.

Un cop s’ha format l’escuma d’EVA, les soles de sabata o altres parts de la sabata poden rebre forma mitjançant diferents mètodes. Un d’ells, el procés de comprensió en calent d’escuma d’EVA, dóna com a resultat el phylon.

El phylon és el procés més comú per a crear soles per sabates esportives. Aquest procés s’inicia amb EVA ja expandida, és a dir, amb escuma d’EVA que conté bombolles de gas al seu interior. Aquesta escuma és introduïda dins d’un motlle amb el detall i la forma final de la sola. El motlle es tanca i s’escalfa fonent l’EVA del seu interior, permetent que el gas atrapat s’expandeixi encara més, facilitant que l’EVA ompli el motlle. El motlle es refreda i la peça d’EVA s’extreu.

L’extracció de la peça de phylon es realitza gràcies a la presència d’un agent desemmotllant. Aquest agent s’aplica mitjançant una pistola aerogràfica o un pinzell, proporcionant la lubricació necessària per poder extreure la peça sense causar danys superficials. A més, aquests productes són els responsables de l’aspecte i el tacte de l’acabat de la superfície de la peça.

El departament de desemmotllants de Concentrol ha desenvolupat un producte concentrat per diluir base aigua per a aquest procés. El producte CONCENTROL LP IADC-114-43 PHB té la capacitat de ser diluït fins a 1: 100, depenent de les condicions de treball, mantenint una gran eficiència en el desemmotllament i la seva estabilitat a temperatures més elevades de 200ºC..

CONCENTROL LP IADC-114-43 PHB proporciona a la peça un acabat brillant (figura 1), però, amb la incorporació d’un additiu Concentrol, és possible aconseguir una tonalitat satinada, o inclús, mat (figura 2).

 

Figura 1: CONCENTROL LP IADC-114-43 PHB          Figura 2: CONCENTROL LP IADC-114-43 PHB

(original)                                                     (additiu mat Concentrol)

 

 

Descarregar infogràfic

CA_DSM_phylon_4-10