Concentrol, mitjançant les divisions Additives i Adhesives, confecciona les emulsions de cera i/o oli EMULTROL® i ORDISOL®. Aquests dos grups de solucions consten d’una àmplia i versàtil gamma de productes, la qual cosa permet incidir en molts i diversos sectors d’aplicació. Alguns d’ells són de vital importància en l’economia, com el sector tèxtil, el paper, el cartró, el làtex, el suro, les pintures, les tintes i el sector alimentari. 

Des de Concentrol, estem en constants processos de recerca per a tractar de trobar la millor solució possible per als nostres clients. En l’estudi presentat a continuació, contrastem el comportament hidrofòbic de les emulsions de cera parafínica de dos dels nostres productes de referència amb un producte de la competència.

 

Les emulsions de cera

 

Les emulsions de cera són mescles estables d’una o més ceres en aigua. Les ceres poden ser naturals o sintètiques. Segons el caràcter del sistema emulsionant es classifiquen en iòniques, no aniòniques i catiòniques; encara que també es pot utilitzar una mescla d’emulsionants. Sabem que les formulacions aquoses són complexes i, per això, aquests additius estan lliures de dissolvents orgànics (base aigua).

Les emulsions de cera s’utilitzen com a additius industrials per a pintures, tintes i vernissos, entre altres aplicacions. Poden emprar-se en formulacions de productes per al tractament de sòls, acabats de fusta, productes per a la cura d’automòbils, paper, pintures i recobriments, tintes i vernissos, fibra de vidre, tèxtil, ús domèstic, lubrificants i desemmotllants.

Les emulsions de cera s’ofereixen en forma de fluids per facilitar el seu ús, dosatge i incorporació per a major comoditat dels nostres clients.

Aquests productes permeten aconseguir propietats de suavitat, efecte mat o brillant, efecte antilliscant, resistència al ratllat, hidrofugació, duresa. És a dir, modifiquen l’acabat superficial per a millorar i protegir l’aparença en la interfície entre el recobriment i el món exterior.

La penetració de l’aigua a través dels espais de la paret, ja sigui per contacte directe prolongat o a causa de la humitat, pot afectar notablement la durabilitat de les parets provocant danys estructurals i/o aparició de floridura, a part de ser insalubre, molest i antiestètic. L’ús de les emulsions de cera en les pintures per a incrementar la repelencia a l’aigua és una pràctica molt comuna. 

Les emulsions que s’esmenten a continuació estan ideades per a garantir les millors prestacions d’impermeabilització. Es caracteritzen per un excel·lent efecte barrera contra l’aigua i gran capacitat de recobriment.

Estudi de la hidrofobicitat

 

En el present estudi es compara el comportament hidrofòbic de les emulsions de cera parafínica EMULTROL CM-2655, EMULTROL CM-2469 SPL amb el d’un producte de la competència (veure Taula 1).

 

Taula 1 – Característiques de les emulsions a comparar.

 

Producte Punt fusió cera (˚C) % sòlids Emulsionant pH
EMULTROL CM-2655 59 60 Aniònic/no-iònic 9,5
EMULTROL CM-2469 SPL 66 40 Aniònic 10
Competència 51 63 Aniònic/no-iònic 9

 

Primerament, per a l’avaluació del comportament hidrofòbic de cada producte, s’aplica una capa de cadascuna de les emulsions (30 μm humits) sobre paper i es deixa assecar completament (mínim 12 h a temperatura ambient). A continuació, es deixa caure una gota d’aigua damunt d’aquesta capa, per a poder observar l’angle d’humectació (veure Figura 1).

Els resultats obtinguts mostren que les gotes damunt dels productes EMULTROL CM-2655 i EMULTROL CM-2469 SPL exhibeixen un angle de contacte superior al de la gota present damunt del producte de la competència. Aquest comportament, denominat efect perlant, demostra una hidrofobicitat superior en els dos primers productes respecte a l’últim.

A més, s’ha avaluat durant alguns minuts el comportament d’aquestes gotes. En la Figura 2, s’observa com al llarg del temps, la gota d’aigua damunt del producte de la competència queda absorbida en el paper, indicant una clara re-emulsió del producte. Aquest efecte ja es pot observar des de l’inici (veure Figura 1).

Cal indicar que, passats 10 minuts, la gota del producte EMULTROL CM-2655 comença a humitejar lentament una petita zona del paper, sense arribar mai a quedar completament absorbida.

Figura 1 – Aspecte de les gotes d’aigua damunt de les capes de producte sobre paper

Figura 2 – Aspecte de les gotes d’aigua en 1, 2 i 10 minuts.

 

En conclusió, creiem que els productes EMULTROL CM-2655 i EMULTROL CM-2469 SPL són bons candidats per a ser usats com a additius hidrofugants. Des de Concentrol, recomanem realitzar proves utilitzant les formulacions completes amb les resines usuals, així com realitzar una comparació amb els additius habituals utilitzats per cada client.