Compliance

PRODUCTOS CONCENTROL, S.A. és una companyia compromesa amb l’entorn , els seus treballadors i el medi ambient. Per plasmar aquests compromisos i establir mesures per assegurar-ne el seu compliment, CONCENTROL ha elaborat un Programa de Compliment Normatiu o Compliance, que no només materialitza els Principis Corporatius que des de sempre han regit l’activitat de l’empresa, sinó que, a més, en determina també el Codi de Conducta. Així doncs, amb la creació d’aquest Programa de Compliance, s’aconsegueix la consecució de, principalment, dos objectius; per una banda, es protegeix a CONCENTROL de la responsabilitat civil, administrativa i sobretot penal en que pot incórrer en cas d’incompliment de les normes que li són aplicables, tal i com determina, des de l’any 2010, l’article 31 bis i següents del Codi Penal. Per altra banda, el Programa de Compliment comporta una millora de les condicions laborals, que, en definitiva, actua en benefici del conjunt de l’empresa i tothom que la integra. 

PRINCIPIS CORPORATIUS

L’activitat de CONCENTROL es basa, en tot moment, en el respecte i la promoció dels següents Principis Corporatius: 

 

 • Preservació del medi ambient: ús eficient dels recursos i aposta per les energies renovables tot amb el compliment estricte de la normativa mediambiental.
 • Diversitat i globalitat: respecte per la diversitat i rebuig de qualsevol classe de discriminació per raó de raça, origen ètnic, nacionalitat, creences religioses, ideologia, sexe o edat.
 • Solidaritat i implicació social: compromís amb el territori, entorn social i col·laboració activa amb agents que treballen per la cohesió social.
 • Qualitat i seguretat: alta inversió en R+D, diversificació i especialització d’instal·lacions i rendibilitzar els sistemes productius.
 • Ètica i respecte a la legalitat vigent: ètica empresarial i respecte de la normativa vigent. 
 • No corrupció:  CONCENTROL rebutja qualsevol avantatge econòmic o comercial si ha estat obtingut amb pràctiques corruptes. No s’accepta el benefici a qualsevol preu. 
 • Lliure competència, lleial i justa: compliment de les lleis de mercat per fonamentar la lliure competència, que redunda en benefici dels consumidors i igualment el respecte als competidors.
 • Seguretat i salut en el treball: condicions de treball òptimes, en compliment de la normativa laboral vigent i protecció dels treballadors. 
 • Confidencialitat com a major garant de la professionalitat: tractament confidencial i respectuós tant de la informació relativa a clients com de la relativa a competidors. 
 • Compromís amb una fiscalitat responsable: compliment estricte de les obligacions fiscals i tributàries. 

 

CODI DE CONDUCTA

Conté les normes i estàndards ètics, d’obligatori compliment per tots els treballadors. Es basa en tres pilars fonamentals: 

 

 • Respecte en el lloc de treball: inclou el respecte a la diversitat, el rebuig a tota classe d’assetjament i la garantia d’un lloc de treball, de salut i seguretat òptims, que s’aconsegueix per part de l’empresa i de tots i cada un dels seus treballadors, 
 • Integritat en el mercat: inclou la comercialització responsable, el tractament respectuós i equitatiu de tots els clients, les interaccions comercials amb altres agents en compliment dels principis ètics bàsics, respecte de les lleis antimonopoli i de defensa de la competència que són aplicables. 
 • Ètica en les activitats comercials: inclou la presa de decisions comercials responsables, de manera ètica, per tal d’evitar conflictes d’interessos, la lluita contra la corrupció, el suborn, el frau i el blanqueig de capitals, així com la utilització responsable del correu electrònic i altres sistemes de comunicació de l’empresa. 

 

A més, el Codi de Conducta de CONCENTROL es complementa amb 2 protocols específics, als quals s’uneixen al protocol contra l’assetjament al treball i al protocol de noves tecnologies, que regien a l’empresa de forma prèvia al Programa de Compliance:

 1. Protocol contra el blanqueig de capitals
 2. Protocol intern de regals

Tot i els recursos i esforços que empra CONCENTROL per prevenir i, en cas de que tinguin lloc, actuar, contra les infraccions del Codi de Conducta de l’empresa i de la normativa penal vigent, pot donar-se el cas que alguna conducta il·lícita no sigui detectada. En aquest cas, si qualsevol treballador o persona vinculada a l’empresa en té coneixement, pot comunicar-ho  a través del Canal Intern de Denúncia, que és gestionat pel Compliance Officer. La denúncia s’ha de dirigir a la següent adreça electrònica: complianceofficer@concentrol.com. En tot cas es garanteix la màxima confidencialitat pel denunciant. 

 

CONCENTROL està fermament compromesa amb el respecte als principis ètics, el compliment de la normativa vigent i la creació d’un espai de treball on es fomenten les aptituds i qualitats de cada treballador, respectant en tot moment la diversitat.