Des de les divisions de Performance Materials, Food Processing Aids, Additives i Adhesives, Concentrol dona resposta a les necessitats dels seus clients. Cadascun dels nostres productes és ideat i elaborat per tècnics i professionals experts del sector. Precisament, una de les fases imprescindibles en els nostres processos de creació de solucions són els estudis de comprovació de l’eficàcia i seguretat del producte.

En aquest article es recullen dos estudis realitzats en els laboratoris Concentrol amb la finalitat d’avaluar l’ús d’ORDISOL SWT-27 i ORDISOL SWT-45 per a pintures industrials aquoses.

 

ESTUDI 1. Estudi comparatiu humectant en dispersió aquosa amb ORDISOL SWT-27 i ORDISOL SWT-45

En el present estudi es compara l’efectivitat per a reduir els defectes superficials, com ara plecs i cràters. En un recobriment aplicat a pistola, sobre metall, es comparen els efectes en l’acabat del recobriment amb ORDISOL SWT-27 i amb ORDISOL SWT-45.

Metodologia

Utilitzem un mitjà de pintura basat en aquosa. La diluïm amb un 5% d’aigua, homogeneïtzem i apliquem amb pistola aerogràfica sobre una cartolina de contrast esmaltada en una temperatura de 25 °C. Les condicions de pressió, obertura del ventall i del gallet són (2: 3: 3) respectivament. 

Una vegada aplicada la primera capa de pintura, en vertical, la deixem assecar 5 minuts a temperatura ambient i seguidament 8 minuts a 180 °C. Apliquem la segona capa i repetim l’anterior procediment d’assecat. Finalment mesurem els g/m² del recobriment aplicat, per gravimetria, i realitzem una comparació visual de la humectació i recompte de cràters i defectes superficials visibles a simple vista.

Prova Dosificació (%) Cràters Gruix de capa (g/m2)
Control > 100 23
ORDISOL SWT-27 0,4 18 35
ORDISOL SWT-45 0,4 15 36
ORDISOL SWT-27

+  ORDISOL SWT-45

0.2%  +  0,2% 12 32

Taula comparativa dels defectes superficials, com ara plecs, cràters i el gruix de capa analitzat, de les aplicacions del recobriment realitzat amb els diferents humectants estudiats.

 

Existeix una gran diferència en la quantitat de pintura aplicada sobre l’aplicació Control, ja que té un gruix de capa molt inferior a la resta de proves. Aquesta acció redueix l’aparició de cràters en la prova Control. 

En les proves amb ORDISOL SWT observem una gran reducció de cràters respecte a la prova Control.

 

Conclusions estudi 1

Després de la realització de l’estudi, recomanem la combinació dels additius ORDISOL SWT-27 I ORDISOL SWT-45 amb dosis del 0,2% de cada, en la pintura en base aquosa, ja que redueix notablement la quantitat de defectes superficials.

ESTUDI 2. Estudi comparatiu de recobriments basi aigua aplicats a pistola amb additius de superfície ORDISOL SWT-45 i ORDISOL SWT-27

En aquest estudi es comparen els defectes superficials com ara la formació de cràters, Pinholes i l’escorregut vertical, en recobriments tipus esmalti en base aquosa i amb additius de superfície ORDISOL SWT-45 i ORDISOL SWT-27.

Amb l’objectiu de trobar una combinació d’additius de superfície que aportin una bona humectació i anivellament del recobriment resultant en un acabat amb una mínima presència de defectes superficials, s’han realitzat una sèrie d’aplicacions de l’esmalt a pistola aerográfica amb els diferents additius de superfície a comparar. 

Les aplicacions s’han realitzat en tots els casos pel mateix tècnic, sota les mateixes condicions de pressió d’aire, cabal, obertura i distància d’aplicació. Com a suport s’han utilitzat cartolines de contrast blanques de 100x190mm. 

Els resultats s’han observat després de 48 hores d’assecat per als esmalts base aquosa, seguidament s’han analitzat a la recerca de cràters, micro-cràters, recompte de Pinholes i escorregut tant a simple vista com amb microscopi electrònic (x60).

Hem dissenyat una sèrie d’experiments (Esquema 1). En cadascun d’ells es barreja l’esmalt juntament amb el catalitzador (2:1) i aigua osmotitzada per a obtenir una viscositat de 18” F4. En el cas dels esmalts sense additius s’han afegit diferents additius de superfície amb la finalitat de comparar els seus efectes superficials després de l’assecat.

H1 Esmalt aquós sense additius
H2 Esmalt aquós amb additius del mercat
H3 Esmalt aquós sense additius + 0,4% ORDISOL SWT-27
H4 Esmalt aquós sense additius + 0,4% ORDISOL SWT-45
H5 Esmalt aquós sense additius + 0,2% ORDISOL SWT-45 + 0,2% ORDISOL SWT-45

Esquema 1. En aquest esquema es mostren la sèrie de proves realitzades.

Proves amb esmalt aquós H1-H5

En la sèrie de proves amb esmalt aquós podem observar amb ajuda del microscopi presència de micro-cràters d’uns 100-10 µm (Taula 1). També, s’observen gotes i escorriment degut a la inclinació vertical de l’aplicació. Aquests defectes són comuns en totes les proves amb esmalt aquós i podrien ser deguts a una baixa viscositat de la preparació.

On sí hem pogut observar diferències és en la quantitat de Pinholes de les diferents combinacions d’additius. Per a realitzar la comparació hem fet un recompte de Pinholes al llarg dels últims 3 cm inferiors del suport pintat (gràfic 1). Es pot observar que la prova d’esmalt sense additius és la que mostra més Pinholes amb diferència, mentre que les proves amb additius ORDISOL SWT-27 i ORDISOL SWT-45 (H3 i H4) mostren tres vegades menys Pinholes que l’esmalt amb additius estàndard.

 

Esmalt aquós

 

Gràfic 1. Aquest gràfic facilita la comparació entre el número de Pinholes observats dins dels 3 cm inferiors de la superfície pintada.

 

Conclusions estudi 2

Pel que fa a l’esmalt aquós no s’aprecien diferències de cràters notificables en canvi quant a Pinholes es pot observar que tant l’esmalt amb l’additiu de superfície ORDISOL SWT-27 com ORDISOL SWT-45 redueixen considerablement la presència de Pinholes respecte a l’esmalt estàndard, sent ORDISOL SWT-45 al 0,4% el que presenta millors resultats.

A Concentrol apostem dia rere dia per la recerca i el coneixement com a fórmula clau per a aconseguir presentar les millors solucionis qualitat-preu als nostres clients. Actualment som presents en 5 continents i 82 països, en els quals trobem potències mundials del sector com la Xina, l’Índia, Vietnam, Indonèsia, el Brasil, Turquia, el Pakistan, Mèxic, Itàlia, els Estats Units, Tailàndia, Rússia, el Regne Unit, Països Baixos, Bèlgica, el Marroc, Espanya i Portugal, entre altres.